Thursday, July 12, 2012

पावसाची गाणी - अनुक्रमणिका

पाऊस या विषयाशी संबंधित खूप गाणी आहेत, कविता तर असंख्य असतील. त्यातली माझ्या ओळखीतली प्रसिध्द अशी गीते गेले काही दिवस मी आठवून आठवून आणि आंतर्जालावर शोधून काढून ती माझ्या अभिप्रायांसह या ब्लॉगवर देत होतो. या सर्व गाण्यांची यादी संकलित करून या भागात दिली आहे. अर्थातच ही सर्व गाणी फक्त मराठी भाषेतली आहेत.


भाग १ -

१. ये रे ये रे पावसा, तुला देतो पैसा ।

२. नाच रे मोरा, अंब्याच्या वनात

३. रिमझिम पाऊस पडे सारखा, यमुनेलाही पूर चढे


भाग २ -

४, झिमझिम झरती श्रावणधारा धरतीच्या कलशात

५. नभ मेघांनीं आक्रमिले

६. तेचि पुरुष दैवाचे । धन्य धन्य जगिं साचे ।।

७. पाऊस कधीचा पडतो, झाडांची हलती पाने ।

८. ती गेली तेव्हा रिमझिम, पाऊस निनादत होता ।


भाग ३ -

९. श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे ।

१०. घन घन माला नभी दाटल्या, कोसळती धारा ।

११. आज कुणीतरी यावे, ओळखिचे व्हावे ।

१२. नभं उतरू आलं, चिंब थरथर वलं ।

१३. वादलवारं सुटलं गो, वाऱ्यानं तुफान उठलं गो ।

१४. ऋतु हिरवा, ऋतु बरवा, पाचूचा वनि रुजवा ।

१५. पाऊस आला, वारा आला, पान लागले नाचू ।


भाग ४ -

१६. भेट तुझी माझी स्मरते अजुन त्या दिसाची ।

१७. श्रावणात घन निळा बरसला रिमझिम रेशिमधारा ।

१८. सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय ?

१९. ये रे घना, ये रे घना, न्हाउ घाल माझ्या मना ।

२०. मन चिंब पावसाळी झाडात रंग ओले ।


भाग ५ -

२१. जो काल इथे आला तो पाऊस वेगळा होता ।

२२. नको नको रे पावसा, असा धिंगाणा अवेळी ।

२३. राया मला, पावसात नेऊ नका ।

२४. वर ढगाला लागली कळ । पाणी थेंब थेंब गळं ।


भाग ६ -

२५. आला आला वारा संगे पावसाच्या धारा ।

२६. केतकीच्या बनी तिथे, नाचला ग मोर

२७. ढग दाटूनि येतात, मन वाहूनी नेतात ।

२८. टप टप टप काय बाहेर वाजतंय्‌ ते पाहू ।

२९. ए आई मला पावसात जाउ दे ।

३०. अग्गोबाई ढग्गोबाई, लागली कळ । ढगाला उन्हाची केवढी झळ ।

No comments: