Tuesday, February 21, 2006

Who comes first, writing or reader? आधी लेखन कां आधी वाचक?


1 comment:

विचारमंथन said...

आनंदजी कोणी वाचेल न वाचेल याची काळजी न करता तुम्ही लिहित जा . छान लिहिता तुम्ही . तुमचे लेख अभ्यास पूर्ण असतात . आता मीच बघा ना तब्बल 9 वर्षानी तुमचा ब्लॉग वाचतो आहे . माझ्यासारखे वाचक हे मिळनारच.